Artikel 1. Voorwaarden gebruik Billink
1. Uw factuur-en bezorgadres bevindt zich in Nederland. Dit adres mag geen postbus zijn
2. U hebt geen surseance van betaling aangevraagd, en bent niet failliet verklaard
3. U verkeert niet in schuldsanering of bemiddeling conform de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen
4. U bent niet onder vermogensrechtelijk bewind of curatele gesteld.
5. U bent 18 jaar of ouder
6. Door het verstrekken van (persoons)gegevens om in het kader van uw bestelling gebruik te maken van de betaaloplossing Billink, geeft u toestemming uw gegevens te verwerken en al dan niet online te toetsen zodat Billink u meteen kan laten weten of uw aanvraag geaccepteerd is.

Artikel 2. Acceptatie
1. Billink behoudt zich het recht voor uw keuze voor de betaalservice Billink te weigeren.
2. U krijgt direct online te zien of uw verzoek is goedgekeurd
3. Het resultaat genoemd in artikel 2.2 wordt in het beginsel bepaald door onze kredietwaardigheidstoets ofwel onze goedkeuring of weigering om u te accepteren.
4. Billink behoudt zicht het recht voor om na aanvankelijke acceptatie uw aanvraag alsnog binnen 7 dagen te weigeren.
5. Indien gewenst kunt u hiervan schriftelijk, omkleed met redenen, op de hoogte worden gesteld. Desgewenst kan hier ook telefonisch toelichting op gegeven worden.

Artikel 3. Wijze van betalen
1. U ontvangt van Billink de factuur. U kunt deze uitsluitend betalen middels een online overboeking of een reguliere overboeking via uw bank
2. Billink is door de verkopende partij volledig gemachtigd voor het afhandelen van de factuur. Hieronder inbegrepen:
– Het inschakelen van een derde, waaronder een incassobureau en of deurwaarder
– Het in rekening brengen van rente en kosten

Artikel 4. Kosten betaalopdracht
1. Eventuele (bancaire) verwerkingskosten zijn voor rekening van de gebruiker van Billink.

Artikel 5. Betaaltermijn
1. Billink hanteert een betalingstermijn van 14 dagen. 14 dagen na factuurdatum moet het bedrag bijgeschreven zijn op de rekening van Billink. Houdt hierbij rekening met de eventuele verwerkingstijd van de banken. De datum genoemd op het rekeningafschrift van Billink is hierbij leidend.
2. Op uw factuur kan afgeweken zijn van de standaard betalingstermijn. De betalingstermijn vermeld op de factuur is hierbij leidend.

Artikel 6. Adreswijziging
1. U bent verplicht Billink op de hoogte te stellen van eventuele adreswijzigingen en of e-mail wijziging. Zolang Billink geen adreswijziging heeft ontvangen, wordt u geacht woonachtig te zijn op het laatst bij Billink bekende adres en blijft u aansprakelijk voor het openstaande saldo. Ook wanneer deze tussentijds verhoogd is met eventuele rente en kosten.
2. Adreswijzigingen kunt u doorgeven aan de klantenservice. Dit uitsluitend per e-mail.

Artikel 7. Betalingsverzuim
1. Indien u niet in de in artikel 5 genoemde termijn betaalt is het verschuldigde bedrag direct opeisbaar en bent u zonder nadere ingebrekestelling in betalingsverzuim.
2. Indien u niet binnen de gestelde betalingstermijn betaalt stuur Billink u een schriftelijke herinnering. Indien u aan deze herinnering geen gehoor geeft stuurt Billink u een sommatie welke wordt opgehoogd met aanmaningskosten. Mocht het nodig zijn meerdere sommaties te versturen zullen deze telkens verhoogd worden met aanmaningskosten.

Billink – Achteraf betalen:
Betaling dient binnen de gestelde betalingstermijn te worden voldaan aan Billink B.V. (hierna: “Billink”). Alle rechten uit hoofde van de vordering zijn immers door ons overgedragen aan Billink, die de inning van de vordering zal verzorgen. Uw gegevens worden door of namens Billink getoetst en geregistreerd, deze gegevens kunnen onder meer worden gebruikt voor de incasso van vorderingen en toetsing van orders in de uitvoering van het acceptatiebeleid van aangesloten organisaties. Billink behoudt zich het recht voor om het verzoek van de klant voor betalen op rekening te weigeren. De gehanteerde betalingstermijn is een fatale termijn. Bij niet tijdige betaling is de klant dan ook zonder ingebrekestelling in verzuim en is Billink gerechtigd vanaf de vervaldatum van de factuur een contractuele rente van 0,75% per maand (waarbij een gedeelte van een maand als hele maand wordt beschouwd) in rekening te brengen. Billink is bovendien gerechtigd buitengerechtelijke incassokosten op grond van de wet bij de klant in rekening te brengen. In geval van zakelijke klanten is Billink tevens gerechtigd herinnerings- en aanmaningskosten bij de klant in rekening te brengen, onverminderd het recht van Billink om de daadwerkelijk gemaakte kosten bij de klant in rekening te brengen indien deze het aldus berekende bedrag te boven mochten gaan. Deze kosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom met een minimum van 40 euro voor consumenten en 75 euro voor bedrijven. Billink is tevens gerechtigd de vordering aan een derde over te dragen. Hetgeen in het voorgaande met betrekking tot Billink is bepaald gaat in dat geval tevens over op de derde aan wie de vordering is overgedragen.